Ga naar de inhoud

Nieuw Waals decreet inzake erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren

De Waalse regering heeft het decreet betreffende de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren definitief goedgekeurd.
“Dit is een grondige hervorming van het wetgevingskader om het welzijn van dieren te waarborgen. Sommige normen voor dierenaccommodaties, zoals winkels, asielen, honden- en kattenfokkerijen en pensions, waren al meer dan 20 jaar oud. Gezien de maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische ontwikkelingen van de afgelopen jaren was het van essentieel belang het wetgevingskader op dit gebied te versterken. Het nieuwe decreet zal op 1 maart 2023 in werking treden. Deze hervorming is het resultaat van grondig werk dat is verricht in overleg met de betrokken sectoren, zoals dierenartsen, dierenwinkels en dierenbescherming, die vertegenwoordigd zijn in de Waalse Raad voor Dierenwelzijn. De Raad heeft de kwestie maandenlang besproken en kwam met een goed onderbouwd en gedetailleerd advies over dit onderwerp. Dit decreet moet een meer respectvolle behandeling van dieren garanderen”, stelt Waals minister van Dierenwelzijn Céline Tellier.

De voorwaarden voor goedkeuring van inrichtingen, zoals honden- en kattenfokkerijen, pensions, asielen en commerciële winkelpunten, worden nu aangescherpt:

  • De minimumnormen voor huisvesting worden verhoogd tot een verdubbeling van het minimumvloeroppervlak voor honden en katten. Tenzij er een veterinaire contra-indicatie bestaat, mogen de dieren niet altijd alleen worden gehouden en moeten zij kunnen profiteren van de aanwezigheid van een ander dier.
  • De opleiding is verplicht voor leidinggevenden van inrichtingen of ten minste één van hun personeelsleden. Deze verplichting wordt van kracht op 1 januari 2026, zodat de bedrijven de tijd hebben om zich aan te passen.
  • De informatie voor de toekomstige koper wordt versterkt. De eigenaars van deze accommodaties zullen de kopers een reeks inlichtingen moeten verstrekken, met name over de behoeften en de specifieke kenmerken van het dier, en een lijst met vragen moeten doornemen die vóór de aankoop van een dier moeten worden gesteld.
  • De tekst biedt een kader voor de inzet van pleeggezinnen (met name voor kittens) met een modelovereenkomst.
  • De rol van de contracterende dierenarts wordt versterkt.
  • Wat het beheer van honden- en kattenfokkerijen betreft, beperkt het decreet het aantal nesten per teef en stelt het een minimum- en maximumleeftijd voor zwangerschappen vast. Er wordt meer tijd besteed aan de verzorging en socialisatie van honden en katten.
  • Honden- en kattenfokkers mogen maximaal twee verschillende rassen fokken.
  • Het doel is het stimuleren van kwaliteitsfokkers in Wallonië, die momenteel moeten concurreren met marktdeelnemers die dieren uit het buitenland aankopen. Deze dieren zijn volgens de minister gefokt en ingevoerd onder omstandigheden die niet bevorderlijk zijn voor het welzijn van de dieren. Vanaf 1 juli 2023 is de invoer van puppy’s voor de verkoop verboden.
  • Een fokker mag enkel zijn eigen gefokte pups verkopen, handel wordt verboden. De occasionele fokker zal zijn nestje pups dus niet meer kunnen verkopen aan een handelaar.

Er zijn verschillende steunmechanismen ingesteld om de betrokken structuren te helpen deze nieuwe normen toe te passen. Een overgangsperiode van vijf jaar zal de op de datum van inwerkingtreding van het decreet erkende inrichtingen in staat stellen hun infrastructuur aan te passen. Voor opvangcentra wordt deze periode verlengd tot tien jaar, omdat zij geen winstoogmerk hebben. Dit laatste zal ook worden ondersteund via specifieke oproepen tot het indienen van projecten om financiële steun voor deze overgang te verkrijgen. Er worden ook instrumenten voorbereid om de betrokken instellingen zo goed mogelijk te informeren.
“Het was hoog tijd om de wetgeving inzake het fokken van en de handel in huisdieren te hervormen. Het is tegenwoordig onaanvaardbaar dat bijvoorbeeld een chihuahua in een hok van één vierkante meter wordt gehouden, zoals in de huidige wetgeving is bepaald. De wetgeving zal ook een positief effect hebben op de fok- en huisvestingsomstandigheden van andere diersoorten, aangezien de hervorming geldt voor alle diersoorten die in Wallonië worden verkocht”, laat Céline Tellier weten

“Deze hervorming is het resultaat van grondig werk dat is verricht in overleg met de betrokken sectoren, zoals dierenartsen, dierenwinkels en dierenbescherming. Dit wil echter niet zeggen ‘met akkoord van de sector van ondernemers in de huisdierensector’. De beroepsfederaties zullen dan ook alles in het werk stellen om ondernemerschap verder toe te laten”, laat Paul De Cooman van Ani-Zoo weten.

Share